Burootje Gezond denkt en doet buiten de hokjes

Samen met gemeentes, organisaties en inwoners werk ik domeinoverstijgend aan gezondheidswinst. 

Alles is gezondheid

 Domeinoverstijgende aanpak

Burootje Gezond gaat voor een goede gezondheid voor iedereen. Met als doel dat óók mensen die in een lastige leefsituatie zitten meekomen en meedoen in onze samenleving.  Als domeinoverstijgende aanpakker verbind ik de aangrijpingspunten voor gezondheidsbevordering tot een samenhangend programma door:

  •  terreinen die gezondheid nadelig beïnvloeden, zoals laaggeletterdheid, (overmatig) alcoholgebruik, eenzaamheid en financiële problematiek, als vertrekpunt te nemen;  
  • wetenschappelijke inzichten, beproefde interventiebouwstenen en lokale know-how te combineren;
  • inbreng van en draagvlak bij eindgebruikers te organiseren met methodische gesprekken over wat gezond zijn voor hen betekent.

Ik stimuleer met mijn aanpak samenhang en samenwerking in het sociaal domein, betrek het ruimtelijke domein en breng invalshoeken van gemeentelijk bestuur, uitvoeringsorganisaties en inwoners samen.

Ontwikkelgericht

Inzichten uit project- en programmamanagement (o.a. Bekkering en Walter) gebruik ik voor structuur en focus in te ontwikkelen activiteiten. Tegelijkertijd beweeg ik mee met ontwikkelingen gaandeweg de uitvoering en zoek actief nieuwe invalshoeken op. Hierbij pas ik werkprincipes uit waarderend onderzoek en design-thinking toe. Waardevol, omdat de beleving en ervaringen van stakeholders en eindgebruikers zo van meet af aan worden ingebed in de gewenste beweging.

Tools

Burootje Gezond benut wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen en beproefde gezondheidsbevorderende methodieken. In mijn standaardbagage zit het Refka, referentiekader Gezondheidsbevordering, als inzichtgevend model voor het werken aan gezondheidswinst. Uitgangspunten van waarderend onderzoek, positieve gezondheid, het Socratische gesprek en de ABCD-communitybenadering vormen een leidraad in mijn aanpak. Mijn skills scherp ik regelmatig aan in kennisuitwisseling en intervisie met geestverwanten werkzaam in communicatie, zorg, wijkteams, opbouwwerk, onderzoek en de culturele sector.

home BG

Over Geeske Roos

Burootje Gezond is het bureau van Geeske Roos dat projecten ontwikkelt, coördineert en uitvoert gericht op participatie, welzijn en gezondheidsbevordering. 

lees meer

Burootje Gezond vergroot gezondheid en welzijn

06-361 35 243

geeske.roos@burootje-gezond.nl